Newsletter Signup:
 
Search:
our site only
Follow us: Facebook Twitter

Archive

PROTOCOL DE COLABORARE


AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TINERET, cu sediul in Bucuresti, str.Vasile Conta, nr.16, sec.2, cod fiscal 16315200, reprezentata de domnul BORBÉLY KÁROLY in calitate de PREsEDINTE, numita in continuare ANT
si

Asociatia Youth Hostel Romania cu sediul in Cluj-Napoca str.Clabucet nr. 2/69. Cod fiscal :11731138 /07/05/1999. Cont bancar :RO 02 BTRL 01301205966537XX deschis la Banca Transilvania Cluj, reprezentata prin: Marian -Paul Bengus in calitate de PREsEDINTE, numita in continuare YHR

au convenit la incheierea prezentului Protocol de Colaborare:

ART.1 SCOPUL :

Introducerea in circuitul international YOUTH HOSTEL a unor centre de agrement aflate in administrarea ANT

ART.2 OBIECTUL :

Identificarea, verificarea si avizarea de comun acord al partilor a centrelor de agrement care vor fi introduse in circuitul international Youth Hostel si pentru care YHR va asigura servicii de promotie si marketing

ART.3 DURATA :
Acest protocol se incheie pe o perioada de un an de la data semnarii, cu prelungire automata pentru inca un an, in absenta denuntarii prin notificare scrisa de catre un din parti

Art.4 OBLIGATIILE PARTILOR:


4.1 4.1 AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TINERET:


4.1.1 este de acord cu statutul Asociatiei YHR
4.1.2 va crea un link de la pagina ei de web catre pagina de web a YHR
4.1.3 va participa anual obligatoriu la Adunarea Generala a Asociatiei, la cel putin un training organizat de YHR pe baza standardelor internationale, conform celor inscrise in Statutul Asociatiei si va lua parte la deciziile majore.
4.1.4 sprijina Directiile Judetene pentru Tineret ale caror centre de agrement au fost introduse in circuitul international YOUTH HOSTEL pentru pastrarea standardelor locului de cazare la nivelul standardelor internationale
4.1.5 va permite YHR efectuarea unor controale ocazionale anuale a locatiilor ANT introduse in sistemul YOUTH HOSTEL
4.1.6 dispune Directiilor Judetene pentru Tineret ale caror centre de agrement au fost avizate de comun acord al partilor, realizarea contractelor cu YHR pentru punerea in practica a prezentului protocol, prezentate in anexa 1.


4.2. ASOCIATIA YOUTH HOSTEL ROMANIA:

4.2.1 va asigura servicii de promotie si marketing pentru centrele de agrement ale ANT aflate in circuitul international YOUTH HOSTEL
4.2.2 va crea un link de la pagina ei de web catre pagina de web a ANT
4.2.3 va introduce structura de cazare in toate materialele promotionale nationale: pliant anual, poster, pagina web, revista.
4.2.4 va organiza anual cel putin un training pentru angajatii si conducatorii de youth hosteluri, despre temele dorite de participanti si module preluate de la Federatia Internationala, pentru ca hostelurile sa aiba posibilitatea de a fi competitive pe piata.
4.2.5 va indruma tinerii catre locatiile ANT introduse in circuitul international YOUTH HOSTEL
4.2.6 va incheia cu Directiile Judetene pentru Tineret ale caror centre de agrement au fost avizate de comun acord al partilor, contracte pentru punerea in practica a prezentului protocolArt. 5 ALTE CLAUZE :

5.1 Directiile Judetene pentru Tineret ale caror centre de agrement au fost avizate de comun acord al partilor vor incheia contracte cu YHR in termen de 30 zile de la semnarea prezentului Protocol
5.2 completarile si modificarile la acest protocol se vor face numai cu acordul partilor si vor fi consemnate in acte aditionale
5.2 partile sunt exonerate de raspundere in caz de forta majora, asa cum sunt definite in legea romana in vigoare.ART.6 DISPOZITII FINALE :


6.1 partile vor mediatiza prin mijloace proprii evenimentele care fac obiectul prezentului protocol
6.2 partile vor face publica colaborarea lor in orice aparitie in mass-media prilejuita de evenimentele care fac obiectul prezentului protocol
6.3 litigiile sau neantelegerile intre paati se vor solutiona pe cale amiabila
6.4 prezentul "Protocol de Colaborare" a fost incheiat astazi .............. . in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara


Autoritatea Nationala pentru Tineret

PRESEDINTE
BORBÉLY KÁROLY

Directia Programe Recreative si
Divertisment pentru Tineret
DIRECTOR,
AURELIAN CHIRIAC


Directia Juridic si Resurse Umane
DIRECTOR,
MARCELA MUNTEANU

Asociatia Youth Hostel Romania
PRESEDINTE,
Marian -Paul Bengus

SECRETAR,
ILDICO MATYASBack to archive index.